• KLIBC 2015
 
    Joseph Storehouse Oct 22
    Sunday Morning Gathering Oct 26
    Joseph Storehouse Nov 01
    Sunday Morning Gathering Nov 02